Regulamin serwisu

UWAGA: Niniejsza informacja prawna dotyczy całej zawartości tej witryny oraz wszelkiej korespondencji e-mail między serwisem a użytkownikiem. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny.

Korzystanie z tej witryny oznacza, że ​​akceptujesz te warunki, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zarejestrować w firmie. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z tej witryny.

1. Definicje

1.1 Poniższe słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie, chyba że są niezgodne z kontekstem:

„Firma” – Tamstag Aleksandra Miszkiel, Dąbroszyn 81, 66-460 Witnica NIP: 599-324-79-77

„Witryna” – PracaMed.pl

2. Wprowadzenie

2.1 Możesz uzyskać dostęp do większości obszarów tej witryny bez rejestracji swoich danych w firmie. Niektóre obszary tej witryny są dostępne tylko po zarejestrowaniu się.

2.2 Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny, uznaje się, że w całości zaakceptowano tę informację prawną. Jeśli nie zaakceptujesz tej informacji prawnej w całości, musisz natychmiast opuścić tę Witrynę.

2.3 Firma może zmienić niniejszą informację prawną w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Od czasu do czasu należy sprawdzać regulamin serwisu, aby zapoznać się z aktualną wówczas informacją prawną, ponieważ jest ona dla Ciebie wiążąca. Niektóre postanowienia niniejszej informacji prawnej mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki znajdujące się na poszczególnych stronach tej witryny.

3. Licencja

3.1 O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów w tej Witrynie (w tym między innymi zdjęcia i grafiki) są własnością Firmy lub jej licencjodawców. Do celów niniejszej informacji prawnej jakiekolwiek wykorzystanie fragmentów z tej strony w sposób inny niż zgodny z warunkiem 3.1 powyżej w jakimkolwiek celu jest zabronione.

3.2 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

3.3 Nie wolno kopiować ani agregować informacji w celach komercyjnych bez wcześniejszego zezwolenia.

4. Dostęp do usługi

4.1 Chociaż Firma dokłada starań, aby Witryna była normalnie dostępna 24 godziny na dobę, Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

4.2 Dostęp do tej Witryny może zostać tymczasowo zawieszony i bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od Firmy.

5. Materiały

5.1 Materiały inne niż dane osobowe, które są objęte polityką prywatności, wszelkie materiały lub artykuły, które przesyłasz lub publikujesz w tej Witrynie, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów. Firma i jej wyznaczone osoby mogą swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać takie materiały oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne wyobrażone w nich treści do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

5.2 Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej strony jakichkolwiek materiałów, które zagrażają działaniu Witryny,  grożą osobom, zniesławiają, naruszają zaufanie, naruszająca prywatność lub mogąca powodować irytacje lub niedogodność.

5.3 Firma w razie naruszeń prawa będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi żądającymi lub polecającymi Firmie ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie każdego, kto opublikuje jakiekolwiek materiały naruszające warunki.

6. Linki do i z innych stron internetowych

6.1 Wszelkie linki do stron internetowych osób trzecich w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników. Jeśli korzystasz z jakichkolwiek linków, opuszczasz tę Witrynę. Firma może nie sprawdzać takich linków prowadzących do stron trzecich i nie będzie kontrolować ani nie będzie odpowiedzialna za takie linki, ich zawartość lub dostępność. W związku z tym Firma nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat jakichkolwiek linków do stron internetowych osób trzecich, jakichkolwiek znajdujących się tam materiałów lub jakichkolwiek wyników, które można uzyskać z ich użytkowania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, które mogą być powiązane z tą Witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

7. Informacje zawarte na stronie

7.1 Podczas gdy Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne i aktualne, Firma nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów na tej stronie. Firma może wprowadzić zmiany w materiałach na tej stronie lub w niej opisanych, w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Materiały na tej stronie mogą być nieaktualne, a firma nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

7.2 Materiały na tej stronie są dostarczane „takie, jakie są”, bez żadnych warunków, gwarancji ani innych warunków jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Firma udostępnia tę Witrynę na tej podstawie, że Firma wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki oraz inne warunki (w tym między innymi warunki wynikające z prawa o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz stosowanie należytej staranności i umiejętności), które bez tej informacji prawnej mogą mieć wpływ na tę Witrynę.